نخورده ایم نان گندم اما دیده ایم دست مردم

   معنی:

    اگر از چیزی بهره مند نبوده ایم و آن را نداشتیم و خود تجربه نکرده ایم اما از آن می دانیم و با آن آشنا هستیم .