پاشنه دهن را کشیدن

   معنی:

    زبان به فحش و بدوبیراه و ناسزا باز کردن .