دود چراغ خوردن

   معنی:

    رنج بردن در طلب چیزی بخصوص تحصیل علم و دانش