دیواری از دیوار من کوتاهتر گیر نیاوردی؟

   معنی:

    به کسی که از بین چندین نفر یکی را که از همه بی تقصیرتر یا مظلوم تر و ضعیف تر است برای انتقام گرفتن یا خالی کردن عقده خود یا حتی انجام کاری انتخاب کند