منتر کردن

   معنی:

    کسی را در کاری و یا در جایی سرگردان و معطل و علّاف کردن