برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند

   معنی:

    به خاطر یک استثنا از قرار و قاعده مرسوم چشم نمی پوشند