خربزه می خوری یا هندوانه؟ هر دو دانه

   معنی:

    جواب رک و بدون رودربایستی و تعارف.