یک سر داره هزار سودا

   معنی:

    کسی که مشغله و گرفتاری زیادی دارد