مورچه چیه که کله پاچش باشه

   معنی:

    چیز کوچک و بی ارزشی که جزئی از آن را بخواهند