چشم بسته غیب میگوید

   معنی:

    کسی که از موضوع روشن و واضحی خبر میدهد