مار از پونه بدش میاد در لونه اش سبز میشه

   معنی:

    معمولا آدم از هر چیزی که متنفر و بیزار و گریزان باشد با آن روبرو شده یا بر سرش آمده و نصیبش می گردد.