شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند

   معنی:

    کسی که وارد جمعی به خصوص جمع دوستان میشود میگوید