عمو یادگار خوابی یا بیدار؟!

   معنی:

    هوشیار و متوجه کردن کسی که در شرف ضرر یا خطر است و در وضع نا مناسبی قرار دارد