دهن لق

   معنی:

    راز نگه ندار،کسی که هر حرفی را زود برای این و آن بازگو میکند و حتی قادر به نگه داشتن اسرار نیست