چوسی آمدن

   معنی:

    قمپز در کردن،تعاریف مبالغه آمیز و فخر فروشانه