دوغ و دوشاب برایش یکی است

   معنی:

    کسی خوب و بد،زشت و زیبا،پسندیده و ناپسند و.. در نظرش یکسان و هم ارزش بوده و برایش فرقی نکند