نشاشیدی شب درازه

   معنی:

    وقت بسیار است،آخرش معلوم میشود.به کسی که از همان اول کار نتیجه گیری کرده و به خود مطمئن باشد و خود را محفوظ و بی مشکل و حساب پس داده بداند