پته روی آب افتادن

   معنی:

    رسوا و برملا شدن،رو شدن و افشا شدن راز و رمز