سر به بیابان گذاشتن

   معنی:

    به ستوه آمدن و فرار کردن از خانه و کاشانه برای آسوده شدن