فهمیدی شوخی،نفهمیدی جدی

   معنی:

    گوینده حرف دل خود را به جهت جلوگیری از ناراحتی طرف با شوخی بزند و اگر طرف متوجه شد آنرا شوخی تلقی کند