سنگ روی سنگ بند نشدن

   معنی:

    چیزی در جای خودش باقی نماندن و هرج و مرج بوجود آمدن