فلنگ را بستن

   معنی:

    آهسته و ناگهانی در رفتن ، جیم شدن .