آب نطلبیده مراد است

   معنی:

    هر گاه برای کسی ناخواسته آب بیاورند، آن را به فال نیک می گیرند و به کامروایی تعبیر می کنند.