آهای آهای خبردار،این مهمونه یا سمسار؟

   معنی:

    اشاره به مهمانی که چشمش و حواسش به جای اینکه به صاحب خانه باشد به سر و وضع و اسباب خانه است