پنجه انگشت را عسل کنی در دهانش بگذاری انگشتت را گاز میگیره

   معنی:

    صفت آدم بی چشم و رو و قدرنشناس و ناسپاس