از هر دست که بدهی از همان دست پس میگیری

   معنی:

    نتیجه عمل انسان به خودش بر میگردد چه عمل زشت و ناپسند و چه کار خوب و پسندیده و درست