یک تخته اش کمه

   معنی:

    دیوانه و کم عقله ، مغزش عیب داره.