معما چو حل گشت آسان شود

   معنی:

    اشاره به کسی که پس از حل معضل و رفع مشکل ادعای کاردانی می کنند