با دمش گردو می شکنه

   معنی:

    نهایت خوشحالی ( اشاره به موش در هنگام یافتن گردو ) .