سر کسی را زیر آب کردن

   معنی:

    کسی را مخفی و پنهان کردن یا کشتن و از بین بردن