شاه میبخشه ، شیخعلی خان نمی بخشه

   معنی:

    هنگامی که بالا دست یا صاحب حق چیزی را ببخشد اما زیر دست خساست کرده و از بخشیدن خودداری کند.