توبه گرگ مرگ است

   معنی:

    کسی که پیوسته توبه کند اما توبه بشکند و نتواند دست از عادت زشت خود بردارد( مانند گرگ که طبیعت درنده خویی دارد و اگر آنرا کنار بگذارد و از خوردن حیوانات امتناع کند میمیرد)