تو هفت آسمان یک ستاره نداشتن

   معنی:

    کنایه از بدشانس و بیچاره و بی پول شدن،مفلس