تیری در تاریکی انداختن

   معنی:

    تیشه به ریشه زدن