چه علی خواجه ، چه خواجه علی

   معنی:

    فرقی نمیکند،هر دو حرف یا هر دو حساب یکی است و اختلافی ندارد