پرسان پرسان میتوان رفت هندوستان

   معنی:

    پرسیدن عیب نیست از پرسش و جستجو میتوان به مقصود رسید و کامروا شد