بخیه صد تا یک قاز زدن

   معنی:

    زحمت بی فایده،کار کم درآمد،گله خیاط ها از کم سودی شغلشان