تعارف شاه عبدالعظیمی

   معنی:

    تعارف زبانی و ظاهری