بلندگو قورت دادن

   معنی:

    اشاره به صدای خیلی بلند و گوش خراش