عروس تعریفی گوزو از آب در آمد

   معنی:

    درباره کسی می گویند که بر خلاف خوشگوئی ها و تعاریفی که از او شده رفتار نا پسندی را انجام می دهد .