کت بده کلاه بده،دو قورت و نیم بالا بده

   معنی:

    کسی که در حق دیگری خدمت و خوبی کرده و دست آخر هم بدهکار شده و دچار زخم زبان و توقعات بیجا گردد