مثل جن بو داده

   معنی:

    اشاره به آدم زبل و زرنگی که هر کاری از دستش بر می آید