آنچه خود نمی پسندی بر دیگران هم نپسند

   معنی:

    دیگران را هم مثل خودت و نزدیکانت بدان