ظالم همیشه سالمه

   معنی:

    اشاره به اینکه مظلومان و ستمدیدگان همواره گرفتارند اما ستمگران همیشه سرحال و سالم اند و به ستمگری خود ادامه میدهند