روی پر قو خوابیده

   معنی:

    کسی که در ناز و نعمت و در آسایش و راحتی خیال به سر میبرد