هم از توبره میخوره هم از آخور

   معنی:

    آدم رند و زرنگی که در کار یا معامله و یا موقعیتی از هر طرف به سود خود حرف زده و حساب کند