تیر به سنگ خوردن

   معنی:

    بی نتیجه ماندن کار و به مقصود و منظور نرسیدن،محروم و ناامید شدن از خواسته