به لعنت خدا نمی ارزد

   معنی:

    جنس نامرغوب که حتی ارزش لعنت فرستادن هم نداشته باشد