چیبش تار عنکبوت زده

   معنی:

    بی پولی و فقر شدید