کار هر بز نیست خرمن کوفتن/گاو نر میخواهد و مرد کهن

   معنی:

    هر کسی از عهده هر کاری بر نمی آید.کنایه از لزوم داشتن تجربه و تخصص در انجام هر کاری